Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc

Úplata za vzdělání - školné

Stanovení zálohových plateb úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory, platných pro I. a II. pololetí školního roku 2018/2019,
vydaná na základě Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v platném znění, s účinností od 1. srpna 2018 do konečné úpravy sazeb.

Vážení rodiče,

ve školním roce 2018/2019 je stanoven tento systém úhrady úplaty za vzdělávání: 

 • platba bude hrazena pololetně převodem z účtu nebo složenkou:
 • termín splatnosti do 1. 9. 2018 za I. pololetí školního roku 2018/2019
 • termín splatnosti do 1. 2. 2018 za II. pololetí školního roku 2018/2019
 • podklady (částka, číslo účtu a variabilní symbol) budou zaslány elektronicky nebo na vyžádání poskytnuty třídním učitelem;
 • u žáků nastupujících v průběhu školního roku bude úplata zaplacena nejpozději do 15 dnů od zahájení výuky.

Neuhrazení platby v daném termínu je důvodem k vyloučení žáka/žákyně ze studia k 1. dni následujícího měsíce.

Hudební obor    

 • individuální výuka    pololetně    1600,- Kč
 • skupinová výuka    pololetně    1200,- Kč
 • individuální výuka - pobočky    pololetně    1500,- Kč
 • skupinová výuka - pobočky    pololetně    1200,- Kč

Literárně dramatický obor        

 • pololetně    1200,- Kč

Taneční obor        

 • pololetně    1300,- Kč

            
Další platby
Půjčovné za nástroj z majetku školy  

 • ročně      500,- Kč

 

Ukončení studia

 • ke konci školního roku nebo v pololetí v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák (volnou formou, písemně, nebo emailem, nutno uvést jméno žáka, jméno rodiče, studijní zaměření, jméno pedagoga a připojit termín ukončení vzdělávání a to buď k 30. 6. nebo k 31. 1. v daném kalendářním roce)  
 • ukončení vzdělávání v průběhu školního roku (vyhláška č. 71/2005 § 7 odst. 2 písmeno c) je možné pouze z důvodu hodných zvláštního zřetele – zejména zdravotní důvody, o vrácení poměrné částky úplaty rozhoduje ředitel školy podle doložených skutečností
 • v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu
 •  jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku
 • jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona)

Prominutí části úplaty

 • ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací, ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit


Žádosti o snížení úplaty za vzdělávání

 • snížení úplaty za vzdělávání (školného), zejména žákům se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy, upřednostňujeme možnost čerpání příspěvku Úřadu práce (dávka pomoci v hmotné nouzi) a Magistrátu (Fond pomoci olomouckým dětem – příspěvek na „mimoškolní“ aktivity)
 • pro podání žádosti je k dispozici formulář dostupný v kanceláři školy nebo na internetových stránkách, termín osobního podání nebo poštovního doručení do kanceláře školy je do 10 dnů od zahájení školního roku - studia, případná sleva je obvykle uplatněna až v II. pololetí školního roku
 • je nutné doložit řediteli školy k nahlédnutí příslušné doklady, že rodina pobírá sociální příplatek nebo dávky státní sociální podpory

 

V Olomouci dne 1. srpna 2018                                                                                                                        Mgr. Tomáš Klásek
                                                                                                                                                                              ředitel školy

RYCHLÝ KONTAKT

ZUŠ "Žerotín" Olomouc
Kavaleristů 6
Olomouc, 779 00

GPS: 49.592257, 17.2693876
E-mail: zus-zerotin@zus-zerotin.cz
Tel.: 585 224 404
IČ: 00096725
Datová schránka: 76zxrkf

Banner iZUŠ Facebook ZUŠ Žerotín YouTube

ÚŘEDNÍ HODINY
V KANCELÁŘI ŠKOLY
Po 7:00-11:30 12:00-15:00
Út 7:00-11:30 12:00-15:00
St 7:00-11:30 12:00-15:00
Čt 7:00-11:30 12:00-15:00
7:00-11:30 12:00-15:00